0

Ostukorv

Projekteerimine

PROJEKTEERIMINE

Projekteerimine

Koostame kinnistusiseste kanalisatsioonisüsteemide projekte, mis hõlmavad biopuhasteid, septikuid, mahuteid ja imbväljakuid. Samuti koostame projekte ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks. Teostame vee-, kanalisatsiooni-, sajuvee- ja drenaažitorustike eel-, põhi- ja tööprojekte ning projekteerime ka olmekanalisatsioonipumplaid ja reoveepuhasteid.
Artom OÜ omab projekteerimiseks tegevusluba number EEP004686, mis hõlmab järgmist:
Hoonesisese või selle juurde kuuluvad veevarustuse või kanalisatsioonisüsteemid
Ühisveevärk või -kanalisatsioon”

  • Biopuhasti (omapuhasti)

  • Imbväljak

  • Veevarustus

  • Septik ja mahuti

  • Kanalisatsiooni torustik

  • Reoveepuhasti ja reoveepumpla

  • Väline tuletõrjeveevarustuse

  • Sademevee drenaaž