0

Ostukorv

Projekteerimine

PROJEKTEERIMINE

Projekteerimine

Koostame kinnistusisese lokaalse kanalistasiooni projekti, (biopuhasti, septik, mahuti, imbväljak). Ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooniga liitumiseks vajalikke projekte. Teostame vee- ja kanalisatsiooni-, sajuveekanalisatsiooni- ning drenaažitorustike eel-, põhi- ja tööprojekte. Projekteerime ka olmekanalisatsioonipumplaid ja koostame väikereoveepuhastite projekte.

Artom OÜ- omab projketeerimiseks tegevusluba number EEP004686
1. hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem
2. ühisveevärk või -kanalisatsioon

  • Biopuhasti ehk omapuhasti

  • Veevarustus ja imbväljak

  • Kanalisatsiooni torustik

  • Septik ja mahuti

  • Sademevee kanalisatsioonivõrk

  • Reoveepuhasti ja reoveepumpla

  • Väline tuletõrjeveevarustus

  • Sademevee drenaaž