Projekteerimine

Millega tegeleme?

Koostame ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooniga liitumiseks vajalikke projekte. Teostame vee- ja kanalisatsiooni-, sajuveekanalisatsiooni- ning drenaažitorustike eel-, põhi- ja tööprojekte. Projekteerime ka olmekanalisatsioonipumplaid ja koostame väikereoveepuhastite projekte.

  • Veevarustus ja kanalisatsiooni torustik

  • Sademevee kanalisatsioonivõrk ja drenaaž

  • Reoveepuhasti

  • Väline tuletõrjeveevarustus

  • Reoveepumpla